Popis zařízení

 • Okamžité i zaznamenané hodnoty je možno prohlížet na displeji přepočítávače nebo je pomocí příslušného programového vybavení načíst do paměti počítače PC a zde dále zpracovávat v grafické či tabelární formě. Komunikace s PC je umožněna přes kanál RS 232C nebo infračervené rozhraní. Přístroj umožňuje i komunikaci s PC přes modem.

  Přístroj je vyvinut plně pro bateriové napájení a jeho hardwarové uspořádání spolu se softwarovým vybavením zaručují minimálně 6 let správné funkce bez výměny baterie. Přestože je přístroj ELCOR-94 plněhodnotný s bateriovým napájením, lze v rámci rozšíření konfigurace přístroje dodat i napájecí zdroj a napájet přístroj ze sítě.

  Přístroj je konstruován pro nasazení do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par a je pro tyto účely schválen Státní zkušebnou č.210 v Ostravě-Radvanicích.

  Přepočítávač se dodává se snímačem tlaku a snímačem teploty. Přepočítávač se snímači smí být umístěn v prostředí ZONA 2.

Přehled a funkce

 • Přepočítávač množství plynu ELCOR-94 počítá nízkofrekvenční objemové impulsy z turbínových, rotačních nebo membránových plynoměrů. Z počtu impulsů a z konstanty plynoměru vypočítává provozní proteklý objem. Z  naměřených hodnot absolutního tlaku, teploty a z vypočtené hodnoty stupně kompresibility plynu se z provozního objemu vypočte normovaný objem při vztažných podmínkách.

  Z přírůstků provozních a normovaných objemů se určí aktuální i maximální hodnoty provozního i normovaného průtoku [m3/hod].

  V případě výskytu nějakého chybového stavu (např. teplota nebo tlak se nacházejí mimo zvolený rozsah) se vstupní impulsy a následně i objem přepočtený na vztažné podmínky připočítávají k hodnotě počitadla náhradního provozního objemu resp. hodnotě počitadla náhradního normovaného objemu.

  Informace o okamžitých hodnotách tlaku a teplot plynu se získává z  přesného měření tlakovým i teplotním snímačem. U bateriového napájení je cyklus měření programovatelný v rozsahu 1-30 sec; u síťové verze se okamžité analogové hodnoty snímají po 1 sekundě. Přibližně 90 dní před koncem vypočtené nebo změřené životnosti baterie se objeví varující hlášení a vznikne nutnost její výměny.

  Přepočítávač je vybaven archivem pro uchování záznamů hodnot teplot, tlaků, provozních a normovaných objemů. Záznamy jsou zobrazovány v  hodinových (popř. minutových) a denních archivech. Dalším záznamem je měsíční archiv, ve kterém jsou zaznamenány průměrné měsíční hodnoty v  rozsahu posledních 15 měsíců. Rovněž jsou registrovány maximální a  minimální provozní průtoky, teploty a tlaky.

  V paměti přepočítávače v archivu nastavení se nepřemazatelně registruje min. 150 zásahů do nastavení a konfigurace přístroje. Ve statusovém archivu se registruje posledních 100 závažných provozních stavů. Mezní hodnoty měřených veličin se registrují v archivu mezí. Naprogramování ELCORu-94 lze vyčíst v menu PARAMETRY a SERVISNI UDAJE.

  Přepočítávač má dva diagnostické registry ke kontrole provozního stavu.

  Přepočítávač je vybaven impulsními výstupy normovaného a provozního objemu a výstupem chybové signalizace. Pro dálkový přenos dat je vybaven sériovým rozhraním RS 232C a sériovým kanálem umožňujícím přenos přes infračervenou hlavici.

  Všechny potřebné aktuální nebo archivované údaje a parametry mohou být snadno zobrazeny pomocí klávesnice na dvouřádkovém alfanumerickém displeji. Při konfiguraci přístroje s napájením ze sítě je displej trvale zapnut a měření tlaku a teplot se provádí kontinuálně s periodou 1  s. Při výpadku sítě program přejde na stejný způsob obsluhy jako u  bateriové verze (vypínání zobrazení atd.), neboť se přejde na režim napájení z baterie.

  ELCOR-94 obsahuje obvody, které umožňují komunikaci s okolím. Tyto obvody zajišťují galvanické oddělení jiskrově bezpečných obvodů ELCOR-94 od okolí. Vlastní komunikace může být provedena dvěma způsoby:

  • a) přenosem infračerveným světlem tento přenos je realizován přes průhledné okénko na přední straně ELCOR-94 přiložením komunikační hlavice;
  • b) přenosem přes rozhraní RS 232C připojení kabelu s klasickým zapojením pro RS 232C; galvanické oddělení řeší vnitřní obvody ELCOR-94.

Technické parametry

 • Mechanické
  rozměr (š x v x h) 190 x 175 x 90 mm
  hmotnost max 2,6 kg
  materiál skříně slitina hliníku
  Prostředí
  krytí (dle ČSN EN 60529) IP65
  pracovní teplota -20 °C až + 60 °C
  pracovní poloha svislá
  ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí malým napětím
  Nevýbušné provedení
  kombinovaná ochrana jiskrová bezpečnost „ia“ a ochrana typu „nA“
  označení II 3G EEx ib nA IIB T3
  číslo certifikátu FTZÚ 02 ATEX 0036
  použití do prostředí s nebezpečím výbuchu ZONA 2
  Napájení
  typ napájecí baterie LP-01 (lithiová)
  životnost napájecí baterie 6 let
  indikace stavu napájecí baterie výstraha 90 dní před vybitím
  napájení z externího jiskrově bezpečného zdroje JBZ-01
  vnitřní zálohovací baterie Saft LSH 14250
  životnost zálohovací baterie 10 let
  METROLOGICKÉ PARAMETRY
  princip měření PTZ přepočítávač
  značka schválení typu TCM 14...
  Přesnost základních veličin
  normovaný objem < 0.5 %
  teplota < 0.1 % z měřené hodnoty (v rozsahu -20 až +60°C)
  tlak < 0,25 % z měřené hodn. (v rozsahu -20 až +60°C)
  provozní objem 0 %
  stupeň kompresibility < 0,05 %
  provozní průtok < 1 %
  normovaný průtok < 1 %
  Přepočet objemu plynů
  přepočet objemu na vztažné podmínky dle ČSN 38 5510
  relativní vlhkost plynu φ=0
  chyba výpočtu včetně určení stupně kompresibility < 0,05 %
  stupeň kompresibility a) dle AGA NX-19
  b) pevný

  VSTUPY

  Vstup teploty
  typ snímače Pt1000
  rozsah měřených teplot -20 až +60 °C
  přesnost vstupu ± 0,1 % z měřené hodnoty
  vnější průměr kabelu 5 mm
  délka kabelu 2,5 m
  průměr sondy 5,7 mm
  Vstup tlaku
  přesnost vstupu ± 0,25 % z měřené hodnoty
  měřící rozsah 20 až 100 % jmenovitého tlaku
  způsob připojení snímač uvnitř přístroje, popř. volitelně na 2,5 m kabelu
  Vstup počítadla provozního objemu
  chybovost 0 %
  napětí na prázdno cca 5 V
  zkratový proud cca 5 μ A
  vnitřní odpor cca 1 MΩ
  délka impulzu ≥ 30 ms
  délka prodlevy ≥ 30 ms
  max. vstupní kmitočet 1 Hz
  připojení dvouvodičové
  kabel 2 x (0,15 až 2,5) mm², stíněný
  vnější průměr kabelu 4,0 - 6,5 mm
  IMPULSNÍ VÝSTUPY
  počet výstupů 3
  druhy výstupů - provozní objemí
  - normovaný objem
  - výstup chybového hlášení
  galvanické oddělení výstupů 2,5 kV
  max. napětí 30 V
  max. proud 30 mA
  impulsní výstupy - parametry (volitelně) a) skupinka impulsů, šířka impulsu 2 ms nebo 25 ms
  b) jednotl. puls šířky 50 ms nebo 2 ms
  - skupinka i jednotl pulsy jsou vysílány s periodou měření
  chybový výstup

  bez chyby - rozepnuto

  KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ

  Komunikační linka RS-232
  oddělení výstupů galvanické
  komunikační protokol Elgas
  komunikační rychlost 9600 (1200, 2400, 4800) Bd
  formát 8 bitů, 1 stop, bez parity
  napájení z hostitelského portu
  připojení kabelu do svorkovnice
  max. délka kabelu 15 m
  Rozhraní pro infračervenou hlavici (HIE-01)
  rozhraní sériové komunikace IEC-1107
  komunikační rychlost 9600 Bd
  komunikační protokol Elgas

   

Doplňky a příslušenství

 • Standardní příslušenství

  • montážní deska
  • jímka pro teplotní snímač délky 100 mm,
  • návarek na potrubí (přímý nebo šikmý)
  • třmeny s příložkou na uchycení montážní desky na potrubí
  • obslužný SW
  • uživatelská příručka

  Volitelné příslušenství

  • trojcestný kohout DN3 PN100
  • infračervená hlavice HIE-01
  • telemetrická a napájecí skříň TENAS-01