• Komunikace

  Ve společnosti uvnitř i navenek budeme podporovat otevřený dialog o otázkách a možnostech zdokonalení ochrany životního prostředí. Je bezpodmínečně nutné budovat povědomí o dopadech a vlivech všech činností jednotlivých pracovníků na životní prostředí.

  Ochrana životního prostředí

  Nejde jen o požadavek plnění právních předpisů a dodržování limitů, které je pro nás samozřejmostí, ale o snahu zabezpečení provozu s ohledem na eliminaci zátěže životního prostředí v oblastech vod, půdy, ovzduší a odpadu.

  Ochrana zdraví

  Společnost se zavazuje zajistit ochranu zdraví zaměstnanců a ochranu vnějších subjektů souvisejících s prostředím, ve kterém organizace vykonává svoji činnost.

  Energetická náročnost

  Při nákupu budeme upřednostňovat takové technologie, které nám pomohou omezovat spotřebu energií a jsou šetrnější k životnímu prostředí. V oblasti obalů upřednostníme likvidaci s možností dalšího využití odpadu.

  Vzdělávání

  Vzděláváním pracovníků na všech úrovních podniku zvyšujeme environmentální uvědomění našich zaměstnanců.

  Neustálé zlepšování

  Organizace se zavazuje neustále zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení podnikatelských aktivit.

  Odpovědnost

  Společnost ELGAS, s.r.o. se zavazuje tuto politiku pravidelně přezkoumávat, jako i cíle a programy, které z ní vyplývají.

 • Likvidace starého zařízení

  Výrobky firmy ELGAS, s.r.o. jsou navrženy a  vyrobeny z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné dále recyklovat a opětovně použít.

  Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC.

  Odpadem je dle par. 3 každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit a  přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze zákona. Elektroodpadem je dle par. 37g elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení.

  Elektroodpadem se rozumí v podmínkách společnosti ELGAS, s.r.o. elektrické zařízení, které bylo společností dodáno zákazníkovi a které u něj přestalo plnit svou užitnou funkci.

  Typy elektromateriálu rozdělené do skupin dle způsobu likvidace:

  Typ zařízení hliníková skříň plastová skříň DPS,
  elektromateriál
  baterie Pb akumulátor

  ELCOR, ELCORplus

  - ANO ANO ANO -
  ELCORplus indexer ANO + Fe ANO ANO ANO -

  miniELCOR, midiELCOR, maxiELCOR, nanoELCOR, picoDATCOM

  - ANO ANO ANO -
  ELCOR-2, microELCOR-2, DATCOM-2, ELCOR-94, DATCOM ANO - ANO ANO -
  příslušenství(moduly JBZ-0x, UPS, CPU, CL-1, Datcom-Kx,Sx - ANO ANO - -
  DATCOM-AMR2, komunik. zař.,elektroměry - ANO ANO ANO -
  DATCOM-AMR3, TENAS-01, TES-01 - ANO ANO ANO ANO
  EL104, EL304 - ANO ANO - -
  EL102, EL103, EL302 - ANO ANO - -

  Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektronických a elektrických výrobků. Postupujte dle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.