• Autorizované metrologické středisko (AMS)

  Společnost ELGAS, s.r.o. je Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví autorizována jako AMS s přidělenou úřední značkou K82. Ověřování přepočítávačů množství plynu a plynoměrů rychlostních je prováděno, dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění.

  Pro autorizované metrologické středisko K82 je vydáno Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel č. 0319-OS-K82-19 s platností do 15.9.2024.

  Středisko posuzování shody (SPS)

  Zabezpečuje metrologickou část posuzování shody měřidel uváděných na trh EU, podle Směrnice 2014/32/EU (MID), která je v ČR implementována NV č. 120/2016 Sb. v oboru přepočítávače množství plynu a plynoměry rychlostní.

  Ve společnosti je zaveden systém jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení měřidel podle modulu D směrnice 2014/32/EU (MID), který je certifikován notifikovanou osobou 1383 (ČMI) od roku 2007.

  Metrologické středisko (MS)

  Zabezpečuje metrologický pořádek ve firmě, sledování lhůt kalibrací, provádí interní kalibrace a zkoušky měřidel.

  Způsobilost

  Pro střediska AMS a SPS je vypracován systém managementu jakosti, který je pravidelně auditován prostřednictví Českého metrologického institutu. Pro postupy v laboratořích a příručku jakosti je aplikována norma EN ISO/IEC 17025:2017.

  Správnost měření v laboratořích je pravidelně dokazována účastí ve dvoustranném mezilaboratorním porovnání, kterého se účastní všechny laboratoře útvaru metrologie.

  a) Prostory

  Laboratoře útvaru metrologie jsou umístěny v budově sídla firmy v Pardubicích a v provozovnách v Horním Jelení a Chrudimi. Teplota ovzduší v laboratořích je udržována v předepsaných mezích pomocí klimatizačního zařízení. V laboratoři jsou monitorovány referenční podmínky prostředí: teplota, atmosférický tlak, relativní vlhkost. Je udržována nízká prašnost.

  b) Měřicí zařízení

  Při zkoušení měřidel se v laboratořích realizují a přesně měří tyto veličiny:

  Přepočítávače množství plynu

  Tlak

  Teplota

  Čítání impulsů

  realizace

  sada kalibrátorů tlaku

  termostatická lázeň, stabilita 20 mK

  generátor impulsů

  měřicí etalony

  DPI 520
  PACE 6000

  Pt100 + multimetr 6½ míst

  čítač impulsů

  rozsah měření

  (0 až 13.5) MPa abs

  (-40 až +70) °C

  osm dekadických řádů

  nejistota U (k=2)

  < 0.03 %MH

  46 mK

  pro prosté čítání se neuvádí

  Plynoměry

  průtok plynu

  průtok plynu

  realizace

  vývěva

  ventilátor

  měřicí etalony

  Venturiho dýza, sada

  turbínové a rotační plynoměry

  rozsah měření

  (0.016 až 40) m3/hod

  (4 až 1000) m3/hod

  světlost

  DN15 až DN40

  DN50 až DN150

  Provozovna

  Horní Jelení

  Chrudim

   

  Současně se měří další veličiny:

  Pardubice

   

  Atmosférický tlak

  Teplota

  Relativní vlhkost

   

  pouze měření

  pouze měření

  pouze měření

  měřicí etalon

  Snímače teploty

  a vlhkosti Comet system (sdružené měřidlo)

  Snímače teploty a vlhkosti Comet System (sdružené měřidlo)

  Snímače teploty a vlhkosti Comet System (sdružené měřidlo)

  rozsah měření

  (80 až 110) kPa

  (-30 až 80) °C

  (0 až 100) % r.v.

  Horní Jelení

   

  Atmosférický tlak

  Teplota

  Relativní vlhkost

   

  pouze měření

  pouze měření

  pouze měření

  měřicí etalon

  JUMO p30

  JUMO Pt100

  ELAP EAS 623.2

  rozsah měření

  (90 až 102) kPa

  (-25 až 70) °C

  (20 až 80) % r.v.

  Chrudim

   

  Atmosférický tlak

  Teplota

  Relativní vlhkost

   

  pouze měření

  pouze měření

  pouze měření

  měřicí etalon

  Snímače atmosférického tlaku Comet System

  Snímače teploty a vlhkosti Comet System (sdružené měřidlo)

  Snímače teploty a vlhkosti Comet System (sdružené měřidlo)

  rozsah měření

  (80 až 110) kPa

  (-30 až 80) °C

  (0 až 100) % r.v.

  Ke zkouškám vlivu prostředí se používají klimatizační komory pro expozice chladem a suchým teplem v rozsahu teplot (-40 až 160) °C a realizací vlhkosti až do 100 % r.v.

  c) Metody

  Přepočítávače množství plynu a plynoměry jsou zkoušeny podle validovaných vnitřních předpisů, které obsahují rozbor výpočtu nejistot a odpovídají zásadám stanoveným v předpisech:

  • 0111-OOP-C032-13 (přepočítávače množství plynu),
  • 0111-OOP-C007-09 (plynoměry membránové),
  • 0111-OOP-C031-13 (plynoměry s otáčivými písty a rychlostní).

  Při zkoušení přepočítávačů množství plynu i plynoměrů se aplikuje automatizovaný proces.

  d) Pracovníci

  Pracovníci AMS jsou držiteli certifikátů nebo osvědčení pro ověřování stanovených měřidel udělených certifikačními orgány.

  e) Útvar metrologie

 • f) Systém jakosti

  V útvaru metrologie je vypracován systém jakosti v souladu s metrologickými předpisy MP 002, resp. MP 003. Dokumenty popisujícími systémy jakosti jsou Příručky jakosti, Laboratorní řády, Organizační řád, Metrologický řád, Řád výpočetní techniky, Schéma návaznosti měřidel atd.