• Autorizované metrologické středisko (AMS)

  Společnost ELGAS, s.r.o. je Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví autorizována jako AMS s přidělenou úřední značkou K82. Ověřování přepočítávačů množství plynu a plynoměrů rychlostních je prováděno, dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění.

  Pro autorizované metrologické středisko K82 je vydáno Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel č. 0319-OS-K82-19 s platností do 15.9.2024.

  Středisko posuzování shody (SPS)

  ZabezpečujeHorní Jelení měřící linka metrologickou část posuzování shody měřidel uváděných na trh EU, podle Směrnice 2014/32/EU (MID), která je v ČR implementována NV č. 120/2016 Sb. v oboru přepočítávače množství plynu a plynoměry rychlostní.

  Ve společnosti je zaveden systém jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení měřidel podle modulu D směrnice 2014/32/EU (MID), který je certifikován notifikovanou osobou 1383 (ČMI) od roku 2007.

   

   

  Metrologické středisko (MS)

  Zabezpečuje metrologický pořádek ve firmě, sledování lhůt kalibrací, provádí interní kalibrace a zkoušky měřidel.

   

  Způsobilost

  Horní Jelení membránový plynoměrPro střediska AMS a SPS je vypracován systém managementu jakosti, který je pravidelně auditován prostřednictví Českého metrologického institutu. Pro postupy v laboratořích a příručku jakosti je aplikována norma EN ISO/IEC 17025:2017.

  Správnost měření v laboratořích je pravidelně dokazována účastí ve dvoustranném mezilaboratorním porovnání, kterého se účastní všechny laboratoře útvaru metrologie.

  Prostory

  Laboratoře útvaru metrologie jsou umístěny v budově sídla firmy v Pardubicích a v provozovnách v Horním Jelení a Chrudimi. Teplota ovzduší v laboratořích je udržována v předepsaných mezích pomocí klimatizačního zařízení. V laboratoři jsou monitorovány referenční podmínky prostředí: teplota, atmosférický tlak, relativní vlhkost. Je udržována nízká prašnost.

  Měřicí zařízení

  Při zkoušení měřidel se v laboratořích realizují a přesně měří tyto veličiny:

  Přepočítávače množství plynu

  Tlak

  Teplota

  Čítání impulsů

  realizace

  sada kalibrátorů tlaku

  termostatická lázeň, stabilita 20 mK

  generátor impulsů

  měřicí etalony

  DPI 520
  PACE 6000

  Pt100 + multimetr 6½ míst

  čítač impulsů

  rozsah měření

  (0 až 13.5) MPa abs

  (-40 až +70) °C

  osm dekadických řádů

  nejistota U (k=2)

  < 0.03 %MH

  46 mK

  pro prosté čítání se neuvádí

  Plynoměry

  průtok plynu

  průtok plynu

  realizace

  vývěva

  ventilátor

  měřicí etalony

  Venturiho dýza, sada

  turbínové a rotační plynoměry

  rozsah měření

  (0.016 až 40) m3/hod

  (4 až 1000) m3/hod

  světlost

  DN15 až DN40

  DN50 až DN150

  Provozovna

  Horní Jelení

  Chrudim

   

  Současně se měří další veličiny:

  Pardubice

   

  Atmosférický tlak

  Teplota

  Relativní vlhkost

   

  pouze měření

  pouze měření

  pouze měření

  měřicí etalon

  Snímače teploty

  a vlhkosti Comet system (sdružené měřidlo)

  Snímače teploty a vlhkosti Comet System (sdružené měřidlo)

  Snímače teploty a vlhkosti Comet System (sdružené měřidlo)

  rozsah měření

  (80 až 110) kPa

  (-30 až 80) °C

  (0 až 100) % r.v.

  Horní Jelení

   

  Atmosférický tlak

  Teplota

  Relativní vlhkost

   

  pouze měření

  pouze měření

  pouze měření

  měřicí etalon

  JUMO p30

  JUMO Pt100

  ELAP EAS 623.2

  rozsah měření

  (90 až 102) kPa

  (-25 až 70) °C

  (20 až 80) % r.v.

  Chrudim

   

  Atmosférický tlak

  Teplota

  Relativní vlhkost

   

  pouze měření

  pouze měření

  pouze měření

  měřicí etalon

  Snímače atmosférického tlaku Comet System

  Snímače teploty a vlhkosti Comet System (sdružené měřidlo)

  Snímače teploty a vlhkosti Comet System (sdružené měřidlo)

  rozsah měření

  (80 až 110) kPa

  (-30 až 80) °C

  (0 až 100) % r.v.

  Ke zkouškám vlivu prostředí se používají klimatizační komory pro expozice chladem a suchým teplem v rozsahu teplot (-40 až 160) °C a realizací vlhkosti až do 100 % r.v.

  Metody zkoušení

  Metrology Bench ChrudimPřepočítávače množství plynu a plynoměry jsou zkoušeny podle validovaných vnitřních předpisů, které obsahují rozbor výpočtu nejistot a odpovídají zásadám stanoveným v předpisech:

  • 0111-OOP-C032-13 (přepočítávače množství plynu),
  • 0111-OOP-C007-09 (plynoměry membránové),
  • 0111-OOP-C031-13 (plynoměry s otáčivými písty a rychlostní).

  Při zkoušení přepočítávačů množství plynu i plynoměrů se aplikuje automatizovaný proces.

   

  Systém jakosti

  V útvaru metrologie je vypracován systém jakosti v souladu s metrologickými předpisy MP 002, resp. MP 003. Dokumenty popisujícími systémy jakosti jsou Příručky jakosti, Laboratorní řády, Organizační řád, Metrologický řád, Řád výpočetní techniky, Schéma návaznosti měřidel atd.

  Pracovníci

  Pracovníci AMS jsou držiteli certifikátů nebo osvědčení pro ověřování stanovených měřidel udělených certifikačními orgány.

  Kontakty